هم اکنون با ما تماس بگیرید

 021-88412691

نفت و گاز و پتروشیمی

اکثر دستگاه هایی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می شود در آزمایشگاههای مکانیک خاک و کشاورزی نیز کاربرد دارد.لذا پر مصرف ترین دستگاههای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را جهت اطلاع در ذیل لیست کرده ایم.

 تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

 •  دستگاه تست نقطه ذوب       Melting Point
 • دستگاه تست نقطه انجماد   Freezing Point
 • دستگاه تست نقطه اشتعال       Flash Point
 • رنگ سنج مواد نفتی پتروشیمی
 • رنگ سنج Saybolt
 • کمپراتور رنگ سنجی ASTM D1500
 • دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام
 • ویسکوزیمتر کینماتیک
 • حمام ویسکوزیمتر ( بن ماری ویسکوزیته )
 • دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته در سرما
 •  بن ماری سیرکولاتور( حمام سیرکولاسیون)
 •  دستگاه تعیین نقطه آنیلین
 • دستگاه تعیین نقطه ابری شدن
 • دستگاه تعیین نقطه ریزش 
 • تقطیر اتوماتیک نفتی
 •  دستگاه تقطیر نیمه اتوماتیک 2 خانه
 •  دستگاه تقطیر در سرما
 • دستگاه تعیین میزان خاکستر در مواد نفتی
 • دستگاه تعیین پایداری بنزین در برابر اکسیداسیون
 • دستگاه تعیین میزان اسیدی بودن مواد نفتی
 • دستگاه تعیین فشار بخار محصولات نفتی
 • دستگاه تست نقطه دودزدایی برای نفت
 • دستگاه تعیین تست کف کردن نفت و روغن
 • دستگاه تعیین تست کف کردن روغن و گریس در دمای بالا
 •  دستگاه تست پایداری روغن در برابر اکسیداسیون
 • دستگاه دانسیتومتر 
 • دستگاه تست میزان خوردگی مس توسط محصولات نفتی
 • دستگاه گام تستر
 • دستگاه تعیین میزان خورندگی گاز مایع
 • دستگاه تست نفوذ پذیری در روغن و گریس
 •  دستگاه اکتان انالایزر جهت تعیین عدد اکتان
 •  دستگاه مرکاپتان آنالایزر
 • دستگاه سولفور آنالایزر مطابق با استاندارد ASTM D4294
 •  دستگاه تست آب موجود در محصولات نفتی
 •  دستگاه تعیین تست ناخالصی برای نفت خام و مشتقات نفتی
 • دستگاه سانتریفیوژ مواد نفتی
 • اسپکتروفتومتر UV VIS
 • مادون قرمز FITR
 • جذب اتمی شعله و کوره (اتمیک ابزربشن)
 • کروماتوگراف گاز GC
 • کروماتوگراف مایع HPLC
 • تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی  مایعات نفتی
 •  پتانسیومتر
 •  کارل فیشر  تیتراتور
 • دستگاه تست پایداری برش روغن
 • دستگاه شبیه ساز موتور سرد
 • دستگاه آزمایش اصلاح نواک