هم اکنون با ما تماس بگیرید

 021-88412691

آب و فاضلاب و پایش آب

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب  و پایش آب

 

 • اسپکتروفتومتر تخصصی آب و فاضلاب
 • دستگاه جذب اتیم ( اتیک ابزربشن)
 • کروماتوگراف جرمی GC-MS
 • یون کروماتوگراف ION Chromatograph
 • HPLC دو حلاله و چهار حلاله
 • فلیم فتومتر
 • کدورت سنج رومیزی و پرتابل
 • PH متر پرتابل و رومیزی
 • EC متر رومیزی و پرتابل
 • . BOD متر
 • راکتور COD به همراه فتومتر
 • آون معمولی و فن دار
 • اینکوباتور معمولی و یخچالدار
 •  CO2  اینکوباتور و CO2/O2 اینکوباتور
 • سیستم تمام اتوماتیک کجلدال هضم و تقطیر
 • ترازوی دقیق آزمایشگاهی
 • آب مقطر گیری یکبار و دوبار تقطیر
 • هود آزمایشگاهی میکروبی (لامینار) و هود شیمیایی
 • فریزر آزمایشگاهی
 • جارتست 4 خانه و جارتست 6 خانه
 • انکوباتور BOD
 • آون فن دار
 • هود شیمیایی